Grensoverstijgend banenkansen creëren

Arbeidsmarktregio’s en bedrijfsleven werken samen aan langdurige arbeidsrelaties en wegnemen drempels

Grensoverstijgend banenkansen creëren

Met de samenwerking tussen de arbeidsmarktregio’s Zwolle en Drechtsteden en ISS Facility Services is weer een nieuwe stap gezet naar een landelijk uniforme afspraak inzake plaatsen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; een positieve ontwikkeling voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie aan de slag willen.

Werken naar een duurzaam perspectief
Voor zowel kandidaten als landelijke werkgevers is de aanpak per arbeidsmarktregio anders. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW) brengt afzonderlijke regio’s en landelijke werkgevers zoals ISS Facility Services bij elkaar. De manier waarop ISS in menselijk kapitaal investeert past uitstekend bij de gezamenlijke ambitie. SLW en arbeidsmarktregio’s zorgen voor meer harmonisatie in regelgeving en uitvoering van de Participatiewet. ISS zoekt naar kracht en vermogen van individuele medewerkers om deze in werk en werkzaamheden te laten groeien. ISS biedt diensten met eigen medewerkers en kan daardoor medewerkers zelf in de breedte of juist richting een specialisatie opleiden. Dat biedt medewerkers duurzaam perspectief.

Ervaren partner
ISS werkt in andere regio’s al met heldere samenwerkingsafspraken. Daar komen arbeidsmarktregio’s Zwolle en Drechtsteden nu bij. Door samenwerking met o.a. (lokale) overheid en opdrachtgevers geeft ISS invulling aan inclusief werkgeverschap. Op deze manier investeert ISS in sociale innovatie en heeft daardoor maatschappelijke impact.

Noodzaak uniforme afspraken
Na decentralisatie van het Sociale Domein in 2015 zijn gemeenten elk op eigen wijze aan de slag gegaan met o.a. de Participatiewet. Andere aanpak, focus en financiële middelen. Een volgende stap in de samenwerking tussen lokale overheid en landelijke werkgevers vraagt om een uniforme aanpak die gemeentegrenzen overstijgt. “Op die manier creëren overheden en bedrijfsleven banenkansen”, zegt Tanja Willemsen, projectleider SLW.

Maatwerk en begeleiding
Publieke en private werkgevers hebben de doelstelling om voor 2026 gezamenlijk 125.000 banen te creëren voor mensen met indicatie Banenafspraak. Hiernaast zitten nog veel mensen onnodig thuis. Die zijn meer dan welkom op de arbeidsmarkt. Samen met arbeidsmarktregio en werkgevers wordt gekeken naar hoe juist deze waardevolle arbeidskrachten met de juiste ondersteuning werk vinden en behouden. Deze maatwerkaanpak zorgt ervoor dat de inspanningen die de arbeidsmarktregio en ISS doen, optimaal aansluiten bij de vraagstukken die spelen. Bijzonder in de aanpak van ISS is dat de begeleiding in eigen regie plaatsvindt; door collega;s op de werkvloer. Bij zwaardere of specialistische ondersteuningsbehoefte ondersteunt Jobstap.
Binnen gemeenten ligt er druk om het aantal mensen in de P-wet te verlagen. Mensen die vanuit de P-wet (voorheen bijstand) langdurig een uitkering ontvangen , vormen een van de doelgroepen waarop ISS actief inzet. De andere doelgroepen zijn jongeren tot 27 jaar, statushouders en mensen die zonder ondersteuning niet het volledige wettelijk minimumloon kunnen verdienen en jong gehandicapten (indicatie banenafspraak).
ISS bekijkt samen met opdrachtgevers en arbeidsmarktregio welke behoefte er is en hoe deze praktisch kan worden vertaald. Naast individuele plaatsingen kunnen er ook projecten worden opgestart, zoals opleidingstrajecten voor specifieke doelgroepen of genereren instroom naar werk.

Arbeidsmarktregio Regio Zwolle
De in de arbeidsmarktregio samenwerkende partijen – gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen – maken zich sterk voor het optimaal benutten van  mogelijkheden om werkzoekenden (weer) aan het werk te helpen. Kandidaten met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt kunnen rekenen op de inzet van betrokken professionals, met kennis van de regionale arbeidsmarkt. Om zoveel mogelijk kansen voor werkzoekenden te creëren is het van belang dat betrokken partijen samen optrekken. Alleen dan hebben werkgelegenheidsprojecten met een scholingscomponent kans van slagen. Ook aansluiting op andere initiatieven in de regio moet daarbij niet uit het oog worden verloren.
‘Werkfitte’ kandidaten zijn steeds moeilijker te vinden, waardoor er vaak geen match tot stand kan komen. Het is de hoogste tijd om met een andere blik naar kandidaten te kijken, ook door werkgevers. Zouden ‘kandidaatfitte bedrijven’ de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt zijn? Werkgevers worden van harte uitgenodigd hierover mee te denken.

Bij ondertekening van het convenant. Op de foto, v.l.n.r.: Edwin van der Pol (ISS), Renate Westdijk (WSP Regio Zwolle) en Robert Oosting (ISS).

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn