Opdrachtgever

Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. SROI krijgt vorm door afspraken te maken met opdrachtnemers over bijvoorbeeld:

 • arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • sociale inkoop;
 • andere activiteiten met maatschappelijke meerwaarde.

Eenduidige SROI-afspraken in Oost-Nederland

 • In Overijssel en Gelderland is in 2019 afgesproken om – op uitdrukkelijk verzoek van het bedrijfsleven – op een eenduidige manier met SROI te werken.
 • In de arbeidsmarktregio Zwolle hebben de gemeenten Dalfsen, Elburg, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Nunspeet, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel zich gecommitteerd aan deze eenduidige manier van werken.
 • Het Expertisecentrum SROI (ESR) ontzorgt in de arbeidsmarktregio Zwolle bovenstaande organisaties en haar opdrachtnemers.

Drempelbedrag

SROI wordt veelal toegepast boven het drempelbedrag van € 200.000. Dit gebeurt bij voorkeur als contracteis. Vallen aanbestedingen met een contractwaarde < € 200.000 buiten de boot? Nee. Ook deze kunnen zich goed lenen voor SROI. Voor de mogelijkheden, neem contact op met het Expertisecentrum SROI (ESR)

Bouwblokken

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van de SROI-verplichting. Hij kan uit verschillende maatregelen en doelgroepen kiezen en kan deze combineren om zijn verplichting in te vullen. Via de Bouwblokken-SROI-Oost-Nederland-V05-april 2023 meten we de waarde van de SROI-activiteiten. De waarden uit de bouwblokken zijn zgn. inspanningswaarden. Deze hebben niets te maken met salarissen of uitkeringswaarden. Ze zijn gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de te leveren inspanning om een werkzoekende naar werk te leiden. Overheden in Overijssel en Gelderland hanteren vanaf 2019 dezelfde bouwblokken.

Expertisecentrum Social Return (ESR)

Het ESR ondersteunt 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle, de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta op gebied van SROI-vraagstukken: voor, tijdens en na de aanbesteding.

 • Voor de aanbesteding: advisering over hoogte en vorm van de SROI-eis.
 • Tijdens de aanbesteding: hulp bij het beantwoorden van vragen over SROI door inschrijvers.
 • Na de aanbesteding: afspraken maken met opdrachtnemers, maken Plan van Aanpak, monitoring en evaluatie van behaalde resultaten, terugkoppeling naar opdrachtgevers.

Spelregels

Is de SROI-verplichting opgenomen als contractvoorwaarde? De spelregels voor SROI-invullingen zijn als volgt:

 • Deze zijn direct toe te rekenen aan de opdracht.
 • Het betreft SROI-activiteiten die gedurende de opdracht worden uitgevoerd.
 • De SROI-activiteiten kunnen slechts één keer worden opgevoerd.
 • In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde bepalingen als die voor de hoofdaannemer.
 • De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen en moet deze kunnen onderbouwen (ook wanneer de SROI naar een onderaannemer wordt verlegd).

Veelgestelde vragen

 1. Wat is er precies over SROI afgesproken? Eenduidigheid. Gemeenten, provincie en waterschap hanteren hetzelfde afgesproken SROI-beleid. Uitgangspunten:
  – Toepassing SROI bij aanbestedingen boven € 200.000. Onder dit bedrag naar keuze van de aanbestedende organisatie.
  – SROI-verplichting bij voorkeur als contracteis van 5% van de gefactureerde omzet.
  – Uitvoering van SROI-taken door het ESR.
  (Dit zijn uitgangspunten. Opname van SROI (wel of niet, vorm, hoogte) is altijd een kwestie van maatwerk.)
 2. Wie bepaalt dat maatwerk? De aanbestedende organisatie is zelf verantwoordelijk voor de opname van SROI in de vraag, vorm en hoogte van de SROI-verplichting. Op verzoek ondersteunt het ESR hierin.
 3. Is de SROI-verplichting altijd 5% van de gefactureerde omzet? Nee. 5% van de omzet wordt landelijk als realistisch ervaren en dus als uitgangspunt gehanteerd. Let wel: het gaat hier om een uitgangspunt. De invulling van de SROI-paragraaf in de vraag is maatwerk en is o.a. afhankelijk van:
  – het type vraag (levering, dienst of werk)
  – duur opdracht
  – opdrachtvolume en aard opdracht (arbeidsintensief of -extensief)
  – marktkennis, -onderzoek en -consultatie
  – conjunctuur
  – jurisprudentie
  Afhankelijk van de aanbesteding kan het zijn dat de standaardtekst moet worden aangepast. Dit luistert vaak erg nauw. Neem daarom bij de voorbereiding van een aanbesteding zo snel mogelijk contact op met het ESR. De SROI-adviseurs maken deze tekst op maat.
 4. Mag je ook afzien van SROI in de uitvraag? Dit is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 5. Wie bepaalt of een SROI-eis proportioneel is? De opdrachtgever. Het ESR adviseert hierin.
 6. Wat als de opdrachtnemer niet voldoet aan zijn SROI-verplichting? In dat geval is sprake van het niet nakomen van verplichtingen. Het is aan de opdrachtgever hoe hiermee om te gaan. Contractmanagement is een verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst. Het ESR monitort op de geleverde inspanningen.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met het Expertisecentrum SROI (ESR)